רשק ורצ   |   םירושיק   |   הפצמהו ןוינחה   |   החצנהה ילויט   |   עוגיפה   |   יזח תודוא


יזח תודוא

(ורכזל אצוהש רפס ךותמ)

.רבמבונ שדוחב - שמשו רוא ותיא איבה יזח

םירוהה תא דחא לכו .תונחובו תוננובתמ ,תונובנ ,תויקנע תולוחכ םייניע
.הפהפיה קוניתב ןנובתהל ידכ ,רצוע

,חנ אל עגר ,טקש אל עגר .ץרמו תוליעפ אלמ דלי - םייתעבגב לדג יזח
.שרגמבו תיבב עובק ןפואב ףפועתמ לגרודכ

- ץרמב ןמאתהל ליחתה יזח .סייגתהל תעה טעמ דוע עיגהו ,ףלוח ןמזהו
.הרגשבש ןיינעל טעמכ וכפה - בגה לע םינבא אלמ לימרת םע תועסמו

תמחלמב .ן"החל ףרטצהו םיניצק סרוק רבע ,"דקש" תרייסל סייגתה אבצל
."...אצי אוה לאל הדות" :הרמא אמאו, עצפנ יזח ג"לש

יזח .וידומילב ליח השועו הטיסרבינואל םשרנ ,הצר אל דומללש ,דליה
.הדובע ידכ ךות ,הרתי תונייטצהב ינשו ןושאר ראות םייסמ

.םידסמתמ םירשקה םינש שולש ירחאו ,תינרוא תסנכנ םייחה ךותלו

.םייוניש הברה ולח הנורחאה הנשב

.העונ הדלונ ,ה"נשת חספ ברעב

.םייחל הריד - השדח הריד םיאצומ םישופיח ירחאו הנטק ביבא לתב הרידה

.םיברה וירושיכ תא הב תוצמל חילצמו הדובעב םדקתמ יזח

.רבמבונ שדוחב - ףטחב ךכ , רמגנ הז םואתפ ,בוט לכהש, התעו

אבה דומעל

דומעה שארל הרזח


:יזח תודוא דוע

םילויט   |   םידומיל   |   הדובע   |   אבצ   |   םירבח   |   החפשמ