רשק ורצ   |   םירושיק   |   הפצמהו ןוינחה   |   החצנהה ילויט   |   עוגיפה   |   יזח תודוא


הפצמהו ןוינחה

  

לעמ תאשנתמ ,הפצמהו ןוינחה ומקוה הילע רוכז תבר'ח תעבג
תורודה ךלהמב .הזמ תירינ בושיה לעמו הזמ הנק לחנ קיפא
ילופישב התואצמיה לשב ףדעומ תובשייתה םוקמ העבגה התיה
התברק לשב ןכו ןורשה לש תורישעה הבזרמה תומדא לעמ ,ןורמושה
םורדב םיירפא יטבש תולחנ ןיב לובגכ ך"נתב רכזנה) הנק לחנל
.(ןופצב השנמו

ירחאו ,השנמ טבש ינב לש רפכ ןאכ היה לארשי תוכלמ ןמזב
.םינורמוש םוקמב וררוגתה הכלממה ןברוח

ותחירפ אישל עיגהש ,יאלקח בושי רתאב םייקתה תימורה הפוקתב
ילופישב םיבר םירתא ובשוי הב הפוקת ,תיטנזיבה הפוקתב
.ןורמושה

הנורחאה ותפוקתמ םה חטשה ינפ לע םיארנה םינבמה ידירש בור
תמחלמ ברע המייתסהש ,תרחואמה תיברעה הפוקתה ,בושיה לש
לע ,תואמצעה תמחלמ ינפל תובר םינש ברחו שטננ רפכה .תואמצעה
.םהינכשל ויבשות ןיב ךוסכס עקר

הנפנ ,בושיה רעש ינפל טעמ ,תירינ בושיל הלועה שיבכהמ
."יזח הפצמו ןוינח"ל הליבומה ךרדל הנימי

:םישרתל םירבסה ןלהל

םידליל םיעושעש ינקתמ ,םילספס ,תונחלוש - יזח ןוינח
.םימ תדוקנו

.1

תגה דיל .ףוסיאה רובל שוריתה םרז הכירדה חטשממ - הלודג תג
.בקיכ שמישש ףסונ רוב -

.2

תוריפ תטיחסל ודעונש (םילולפס) תומוג וילעו עלס חטשמ
ינימ דחא - םימ רוב אצמנ םילולפסה דיל .םיניערג תשיתכלו
.רפכב ויהש םיבר

.3

שמישש ("םי") לודג קוסיר ןגא ,הפצמל הלועה ךרדל לאמשמ
.םיתיז תכירפל

.4

.רוכז תבר'חמ תוקיתע זוכיר

.5

ירה לש םייברעמה תודרומה רבעל תופצל ןתינ םשמ- יזח הפצמ
.הנק לחנ רבעלו ןורמושה

.6

.ינועבצ חיט ידירש ןיידע םיארנ היתוריק לע - הרעמה

.7

וז תפוקתל תינייפוא החירפמ הנהנ ,השרוחה ךותב ליבשה ךרואל
.דועו תיפול , ףול ,םיסוריא ,תופקר - הנשה לש

.8

.תיטנזיבה הפוקתהמ דב-תיב תרעמ

.9

.העבגה תגספב "רפכה רככ"

.10

דומעה שארל הרזח

תיבה דומעל הרזח